Өмнөговь аймгийн Булган сумын ИТХ
Сангажав
Батжаргал
ИТХ-ын Тэргүүлэгч
Сумдууд