Өмнөговь аймгийн Булган сумын ИТХ
Пүрэв
Батчулуун
ИТХ-ын Тэргүүлэгч
Сумдууд